Zamów szofera: (+48) 733 52 52 52 - Polityka prywatności i RODOREGULAMIN STRONY pokielichu.pl

1. Wydawcą informacyjnego serwisu internetowego pokielichu.pl (dalej: „Serwis”) jest WG TRANSPORT, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 97 lok. 170 01-876 Warszawa, REGON 145892351 NIP 1181830762.

2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu przez użytkowników.

3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów w nim prezentowanych), za wyjątkiem treści pochodzących i rozpowszechnianych przez jego użytkowników, należą do operatora serwisu – WG TRANSPORT (dalej: „Operator”) i podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności:

a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: publicystycznych, naukowych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. O ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.); c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d) nazw domen internetowych;

e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

4. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu, za jego pośrednictwem, do korzystania z usług wykonywanych przez kierowcę (dalej: „Szofer”) polegających na odprowadzeniu Pojazdu z jednego punktu do drugiego na zlecenie i na rzecz Użytkownika.

5. Słownik pojęć:

a) Użytkownik – podmiot zlecający, za pośrednictwem Serwisu, odprowadzenie pojazdu przez Szofera z jednego punktu do drugiego oraz dysponujący tytułem prawnym do w/w pojazdu,

b) Pojazd – samochód osobowy, dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą: „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602), do którego Użytkownik dysponuje tytułem prawnym oraz posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i Auto Casco pojazdów mechanicznych,

c) Szofer – osoba fizyczna wykonująca usługę odprowadzenia Pojazdu na rzecz Użytkownika na własną odpowiedzialność, posiadająca uprawnienia do kierowania tym Pojazdem oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

d) Usługa – odprowadzenie pojazdu przez Szofera, na zlecenie Użytkownika, w terminie uzgodnionym przez Szofera i Użytkownika, ze wskazanego adresu pod inny wskazany adres, zaakceptowany przez Szofera, na terenie RP, w ten sposób, że pojazd jest kierowany przez Szofera.

e) Cennik – wykaz cen Usługi i innych opłat związanych z jej wykonaniem. Ceny podane są w kwocie brutto. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

6. Usługa nie zostanie wykonana przez Szofera w przypadku, gdy:

a) pojazd nie spełnia warunków technicznych lub warunków dopuszczenia go do ruchu zgodnie z treścią ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r.,

b) pojazd nie ma aktualnego ubezpieczenia OC oraz Auto Casco, obowiązującego co najmniej jeden dzień po wykonaniu Usługi przez Szofera oraz brak jest potwierdzenia zawarcia w/w umów i dowodu rejestracyjnego Pojazdu,

c) Użytkownik nie wyrazi zgody na likwidowanie szkód wyrządzonych podczas i w związku z wykonywaniem usługi przez Szofera z ubezpieczenia OC i AC Pojazdu.

7. Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej podczas oraz w związku z wykonywaniem Usługi.

8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, w szczególności: zakup paliwa w ilości niezbędnej do wykonania Usługi, płynu do spryskiwaczy, opłat za korzystanie z dróg, parkingów ponosi Użytkownik.

9. Usługa świadczona przez Szofera ma charakter okazjonalny i nieregularny i nie stanowi usługi taxi.

10. W przypadku nie stawienia się Użytkownika lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru lub oddania Pojazdu, w uzgodnionym miejscu i terminie, Użytkownik może zostać obciążony opłatą dodatkową, zgodnie z Cennikiem.

11. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego treści w całości i bez żadnych zmian. Brak zgody na którykolwiek z zapisów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.

12. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu pod adresem www.pokielichu.pl/regulamin.html.

13. Udostępnienie wybranych fragmentów lub części Serwisu wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go do Serwisu za pomocą aplikacji na smartfon. Wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny użytkownik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu danych, w tym adresu elektronicznego, przez Operatora w celach statystycznych i komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami.

14. Utworzenie Profilu w Serwisie oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych.

15. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym, prawdziwych danych oraz w przypadku ich zmiany ich niezwłocznej aktualizacji.

16. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z Profilu przypisanego do innego Użytkownika oraz do nieudostępniania swojego Profilu osobom trzecim, i do powiadomienia właściciela Serwisu o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Profilu.

17. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Profilu osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do niego.

18. Profil użytkownika zostanie usunięty na żądanie użytkownika wyrażone na piśmie. Żądanie to nie wymaga podania przyczyny.

19. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do: tymczasowego zablokowania Profilu użytkownika, całkowitego jego zablokowania lub jego usunięcia w przypadku stwierdzenia złamania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. W takim wypadku użytkownik nie ma prawa do zarejestrowania kolejnego Profilu

20. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części Serwisu w nieograniczonym zakresie, na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.

21. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów w nim rozpowszechnianych możliwe jest jedynie w ramach własnego użytku osobistego przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w sposób inny niż opisany powyżej, bez pisemnej zgody operatora Serwisu, jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie obowiązujących przepisów.

22. Korzystając z Serwisu, jego użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

23. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem działania użytkownika podczas korzystania z serwisu, w szczególności za: próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczanie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub zapisy niniejszego Regulamin. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, skierowane przeciwko operatorowi serwisu, a związane z działaniem użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

24. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich jego użytkowników. Operator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy są one spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania czy też przyczynami niezależnymi od operatora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

25. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w nim zamieszczanych oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane przez inne osoby niż Operator (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez jego użytkowników).

26. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.

27. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe widniejące w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

29. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

30. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie ich na stronie głównej Serwisu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych oraz przez aplikację zainstalowaną na smartfonie. W sytuacji, gdy Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Operatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

31. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie.

32. Regulamin zostanie opublikowany oraz udostępniony w Serwisie w postaci umożliwiającej jego utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych.

33. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

PoKielichu.pl - Odprowadzanie samochodów Warszawa

Regulamin
PoKielichu.pl
to bezpieczeństwo

W celu zagwarantowania państwu 100% bezpieczeństwa nasza firma posiada polisę ubezpieczeniową OC. Obejmuje ona wszystkie szkody w mieniu wyrządzone przez naszego kierowcę w trakcie wykonywanej usługi. Dotychczas nie odnotowaliśmy żadnej szkody. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani kierowcy którzy wiedzą co to bezpieczeństwo.

Rabaty i promocje

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy rabaty – 10% i 15%.

Rabat 10%

Wystarczy że będziesz regularnie korzystał z usług odprowadzania pojazdów, każde zlecenie jest przez nas odnotowywane, przy 10-tym zleceniu otrzymują Państwo rabat 10% na stałe oraz kartę stałego klienta. Nasz kierowca poinformuje o otrzymaniu rabatu i weźmie od Państwa dane do wysłania karty stałego klienta.

Rabat 15%

Co zrobić aby uzyskać rabat 15% ? Wystarczy polecić nas znajomemu. Podaj nasz i swój numer znajomym, Twój znajomy decyduje się skorzystać z naszych usług i podaje nam Twój numer telefonu, my to rejestrujemy. Jeżeli 10-ciu Twoich znajomych tak zrobi otrzymujesz rabat 15% na stałe oraz kartę stałego klienta.

Promocja na start

Promocja na start – jeżeli korzystasz z naszych usług pierwszy raz przysługuje Ci jednorazowy rabat 10%. Upomnij się u kierowcy, jeżeli jedziesz z nami pierwszy raz.

Kontakt
Kliknij i zadzwoń: (+48) 733 52 52 52

PoKielichu.pl - Odprowadzanie samochodów Warszawa
PoKielichu.pl - Odprowadzanie samochodów Warszawa

Adres: ul. Broniewskiego 97, 01-876 Warszawa

E-mail:

Telefony:

Zamów szofera: (+48) 733 52 52 52

Zamów szofera: (+48) 796 755 153

Polub nas na Facebook'u